Onderwijs

​​​​In onze school gaan we er vanuit, dat onderwijs en opvoeding zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Het onderwijs heeft dus ook een opvoedkundige taak. Een kind, een mens is een uniek wezen met zijn eigen waarde en gelijkwaardigheid ten opzichte van anderen.

Belangrijkste opvoedkundige doelstelling is dat wij de kinderen in hun groei naar volwassenheid helpen en begeleiden, zodat ze zelfstandig in staat zijn hun levenstaak te vervullen. Bij de uitoefening van haar onderwijskundige taak gaat het erom het onderwijs af te stemmen op de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en het onderwijs zodanig in te richten, dat er gesproken kan worden van een ononderbroken ontwikkelingsproces. Eén van onze belangrijkste onderwijskundige doelstellingen is, dat het onderwijs zich niet alleen richt op de verstandelijke ontwikkeling, maar óók op de sociaal-emotionele, de zintuiglijk/motorische en de creativiteitsontwikkeling. Het gaat daarbij niet alleen om kennis en inzicht, maar ook om vaardigheden en attitudes.  ​​​Op grond van de bovenstaande visie kunnen wij als kernachtige missie voor onze school formuleren: Wij zijn een lerende organisatie met professionele expertise die er is voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zowel op sociaal emotioneel gebied als op cognitief gebied. Wij bieden een orthopedagogische structuur als basis voor het leren. In onze ortho-didactische setting werken wij aan de kerndoelen en willen de leerlingen in ieder geval voorbereiden op voortgezet onderwijs dat in de lijn der verwachtingen van elk kind afzonderlijk ligt. Dat kan zijn van praktijkonderwijs,  het leerwegondersteunend onderwijs, vmbo kader-basis en havo/vwo al dan niet in een speciale setting.​

samen leren

Begeleiding

De school biedt plaats aan kinderen met verschillende onderwijsbehoeften, variërend van cognitieve (leer) behoeften tot sociaal emotionele behoeften, onderwijsbehoeften in het autistisch spectrum tot AD(H)D en spraak/taal behoeften. Voor ieder kind wordt bij plaatsing een ontwikkelingsperspectief opgesteld dat met de ouders twee keer per jaar besproken en, indien nodig bijgesteld wordt. Hierin worden de doelen op korte en lange termijn vastgesteld en geëvalueerd. Met behulp van het Leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling van het kind op leer- en sociaal-emotioneel gebied nauwlettend gevolgd.

Naast de extra hulp in de groep bestaat er ook de mogelijkheid tot het bieden van logopedie en Kinderoefentherapie (motoriek), Leeskliniek. Naast de leerkracht en de onderwijsassistent maken de Intern Begeleider, de Orthopedagoog, de Jeugdarts, de Coördinator leerling zaken  en de directeur deel uit van het begeleidingsteam​​.